Jaha så nu vill fler följa den linje SD länge drivit.

”Så kan vi göra upp med SD om migrationspolitiken”

http://www.dn.se/debatt/sa-kan-vi-gora-upp-med-sd-om-migrationspolitiken/

Reformer? Näe Det krävs att vi ändrar inställning . . visst är det bra om det helt orimliga och felaktigt grundade drevet mot SD tas bort MEN den springande punkten är att de kostnader som den pågående såväl som den tidigare migrationspolitiken medfört inte är hållbara. Så visst skall man ta hotet mot de flesta på allvar . . fritids hus. pensionsfonder osv Redan nu så eroderas pensionerna både genom hårdare beskattning såväl som sänkta pensioner. Dessutom så är bidragen inte indexreglerade ej heller pensioner vilket etableringsstöd är . . varför då?


“Trots migrations- och integrationspolitikens brister är det tyst från samtliga partier utom från Sverigedemokraterna. Ständigt upprepar de andra partierna vår humanitära plikt och vår önskan att göra maximalt, utan att beakta uppenbara problem och utan att formulera en ansvarsfull och humanitär flyktingmottagning. Enda undantag: en moderat partimotion om begränsning av anhöriginvandring.”

“Vi kan aldrig acceptera Sverigedemokraternas människosyn och fördomsfulla attityd mot invandrare. ”

Hur mycket av detta är reellt och hur mycket är projiceringar för att inte hamna i samma åsikter och förslag på åtgärder som SD?
Vliket vore naturligt efter att ha tittat i facit

“Vi vill inte medverka till att fler medborgare utvecklar negativa attityder till invandring på grund av att migrations- och integrationspolitiken inte fungerar.”

Tvärtom! Om folket får fakta så inser folket att detta har gått “överstyr” och måste ändras/förbättras/kosta mindre/osv


Vad är problemet med detta?

Ja det enda jag ser är att då får SD rätt . . MEN att ge cred till någon kan väl inte vara fel . .  att freudianskt prata om negativa attityder då det egentligen handlar om minskande välfärd, sämre skolor, sämre/försvunnet försvar osv osv är HYCKLERI varken mer eller mindre. Har inte både KD och C redan stått bakom mycket av det kaos som pågått de senaste åren.  Gissningsvis har det beviljats mer än 800.000 PUT under alliansens 8 år. Inte speciellt klipskt att titta i facit och se verkligheten “på riktigt” Tror att det är få som har så små händer som politiker ja förutom då det gäller att brandskatta landets reserver såväl som de äldres försäkringar genom gigantiska inbetalningar till pensionsfonder et. al.

“Vi måste nu skärskåda den svenska flyktingmottagningen och dess kapacitet.”

OK här är svaret: “En icke fungerande mottagning (ja förutom för “riktiga” flyktingar förstås samt en alldeles för stor kapacitet , , MEN en för låg kapacitet är i stort sett bara beroende på landets kraft och möjligheter . . om man inte vill flytta landet och medborgarna till ett “fattigläge” . . varför jobbskatteavdraget? ONE GUESS!

“Att kategoriskt ignorera Sverigedemokraternas närvaro i riksdagen är att ge dem en populistisk frisedel i stället för att bekämpa deras främlingsfientlighet.”

Nja om främlingsfientlighet råder så är väl den rätta “medicinen” att skapa ett bättre land med fler “främlingar” att i sitt eget “isolat” tala om hur andra skall tycka är “förtryck” ja kanske till och med fientlighet möt de som inte har det lika beviljat och bra

“Vi anser att partierna bör kunna samtala med Sverigedemokraterna; nuvarande isoleringsstrategi kan faktiskt till och med vara kontraproduktiv.”

Kontraproduktiviteten är ju bara visavi att “den dolda agendan” havererat MEN som jag ofta säger . . politiker som tittar i facit är för sent ute . . Att navigera då man redan står på grund är inte berikande tvärtom . .

“I ett första steg mot en ansvarsfull flyktingpolitik anser vi att följande fyra reformer ska diskuteras.”

“1. Kvotflyktingar. Om Sverige i högre grad vill framstå som reell humanitär stormakt bör vi bereda större plats åt så kallade ”kvotflyktingar” som i åratal vistats i UNHCR:s många flyktingläger. Av dessa tar vi emot 1 900 per år, bara en bråkdel av alla flyktingar som kommer till Sverige. De flyktingströmmar vi nu tar emot tränger undan mottagande av personer vars flyktingstatus är dokumenterad. Sverige ska göra en ny avvägning till förmån för så kallade ”kvotflyktingar”.”

MEN sätter man inte här “Grupp mot grupp”? JO och inte har väl alliansen ändrat inställning bara för att FR avgått?

“2. Flyktingar från säkra länder. Norge har minskat antalet asylsökningar genom att förklara vissa kategorier som omedelbart avslagbara med hänvisning till säkerheten i deras hemland. EU-landet Tyskland gör på samma sätt. Sverige ska följa de exemplen.”

jamen . . detta finns väl redan i våra lagar?

“3. Falska asylskäl. Den som söker asyl utan ID-handlingar eller på falska grunder är inte sällan offer för kriminella människosmugglare. På grund av övermäktigt tryck och/eller rådande praxis accepterar Migrationsverket i stor utsträckning den berättelse som den asylsökande ger. Den prövning som görs med verkets begränsade resurser är otillräcklig. Göteborgsforskaren Rodney Åsberg beskriver i en rapport hur en del av påstått förföljda unga flyktingar i själva verket är jordägare utan giltiga asylskäl.

Vidare har en stor andel av ensamkommande flyktingbarn kommit som asylsökande till den svenska gränsen med hjälp av smugglare till vilka familjen betalat i storleksordningen över 100.000 kronor. År 2013 sökte cirka 4.000 ­ensamkommande flyktingbarn asyl i Sverige. Det är mest i hela EU. Enligt prognosen beräknas 8.000 ensamkommande barn söka asyl under 2015.

Redan nu lägger EU ner mycket energi på det gemensamma asylsystemet. Sverige bör öka trycket på att finna lagliga asylvägar till EU. Samtidigt skall vi på hemmaplan förse Migrationsverket med resurser och metoder för att avvisa de asylsökande som på falska grunder undantränger mottagande av förföljda och som därigenom missbrukar vår flykting­mottagning.!

jamen . . detta finns väl redan i våra lagar?

“4 Anhöriginvandring. I alliansens och Miljöpartiets uppgörelse om anhöriginvandring (som Socialdemokraterna nu anslutit sig till) ingår att de som kommit till Sverige ska klara sin egen försörjning. Innan hans eller hennes anhöriga får komma hit. Överenskommelsen undantar barnfamiljer, flyktingar som kommit hit genom Genevekonventionen och ensamma flyktingbarn. Det har visat sig att mindre än en procent av fallen beviljas återförening med uppfyllda försörjningskrav. På denna punkt bör Sverige skärpa försörjningskravet. En något senare återförening kan därigenom ske med bättre framtidsförutsättningar.

Flyktingmottagning ingår som en del i migrations- och integrationspolitiken. Det råder bred samsyn om att arbete, språk och bostad är viktiga förutsättningar för de nyanländas goda och snabba integration. Utan inbördes rangordning listar vi här några mer allmänpolitiska förslag som bör leda till bättre förutsättningar i vardagen för alla som lever och verkar i Sverige.”

Jamen alla ensamkommande flyktingbarns anhöriga skall väl prövas enligt regelverket också? Eller hur?

“Validering av examina avseende kvalificerade yrkeskategorier måste kunna ske snabbare än i dag; invandrare i olika professioner ska snabbare komma i arbete efter ev. kompletteringar.”

Bör väl gälla alla som inte har arbete/villbyta arbete i så fall? Inga genvägar för vissa tack!

• “Svenska för invandrare (SFI) ska i möjligaste mån vara mer arbetsplatsanknutet.” ??????

• “Reformera LAS för att främja ökad rörlighet på arbetsmarknaden.” Bara för invandrare eller “drabbar” alla?

• “Pröva tillåten lägre minimilön i enlighet med Konjunkturinstitutets bedömning.” Att sänka de löner som främst LO jobbat i decennier att höja känns riktigt som en skrev-spark till USK, vårdpersonal osv osv…

• “Stimulera existerande invandrargruppers biträde till nyanlända fränder, enligt de modeller som tillämpas i USA, England och Kanada.” Vad menas???????????????????

• ” Främja civilsamhällets insatser. Exemplet ”Invitationsdepartementet” visar på hur svenskar inspireras att bjuda hem invandrare på en måltid, eller tvärtom, samt mentorsystem som engagerar äldre svenskar och (unga) invandrare.” Mentorsystem är bra MEN det skall ju inte tillämpas för att skapa förtur för vissa grupper . . för ärligt talat vi vet ju vilka grupper som kpmmer ifråga . .

“Vi uppmanar partiledningarna att släppa tabubeläggning av kritiska frågeställningar om svensk migrations- och integrationspolitik – lämna inte populism i fred. Välkomna i stället era riksdagsledamöter att ta sig an landets möjligheter som invandring alltid utgjort.”

Tvärtom FORTSÄTT på den inslagna vägen . . så länge vi har demokratiska val så kan vi faktiskt rösta för förbättringar . återigen en politiker som tittar i facit är för sent ute  .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s