Tänk, tänk, tänk rätt, analysera, gör rätt

http://www.dn.se/debatt/skrota-stodet-till-eget-boende-for-asylsokande/

Bara ett nödrop för att utan att egentligen ändra uppfattning alls ändå landa i ett budskap som ger 4+% röster.

Utspelet är gissningsvis bara ett spel för gallerierna!

För om man inte gjort något som socialminister på 8 år varför skulle ett eller annat utspel i någon tidning göra skillnad.

MEN heja-på gruppen trycker på gilla-knappar för att fortsätta “förvilla” de som drabbas mest och orättvisast.

För att kunna ta emot de ­asylsökande på ett bra sätt krävs förändringar, skriver Göran Hägglund.

Vad är budskapet i detta?

  1. det krävs förändringar
  2. ELLER
  3. någon skriver

resten av artikeln hamnar tyvärr i detta “töcken”

Tre nya förslag.

MEN först lite om sin “sjuka mor”

Bostadsbristen är en av de största utmaningarna för ­nyanlända i Sverige.

Undras om våra ungdomar anser att bostadsbrister är en utmaning för dom också, eller hur tänker GH?

Stödet till dem som väljer eget boende leder till destruktiv trångboddhet och bör skrotas.

att det leder i en viss riktning i vissa fall kan så vara MEN gäller det ALLA?

Vi vill också satsa på snabba modulbostäder och nya ­kollektivtrafiklösningar, skriver Göran Hägglund (KD).

Baracker i skogen och snabbtåg dit, eller är detta taget ur något annat sammanhang?

Människor som lever i ständigt uppbrott. Barn som flyttar gång efter gång. Extrem trångboddhet som för med sig oro, hälsoproblem och sömnsvårigheter. Slitna lägenheter, slitna relationer. Och slitna samhällen. Det är inte något krisdrabbat land långt borta som jag beskriver. Utan Södertälje. Malmö. Tensta. Och andra platser i Sverige där många asylsökande och nyanlända bor.

Så bra att bara vissa drabbas, då finns ju inte problemet för andra.
ELLER är det hela en gradskillnad och inte en artskillnad?

Jag är djupt bekymrad över den situation vi befinner oss i.

Många, många av oss som läser Avpixlat, FriaTider, NyheterIdag, NyaTider, Exponerat etc. så är det faktiskt så att vi har länge varit djupt bekymrade över vår situation. Och dessutom så kommer ibland artiklar osv från andra håll också tini.us till exempel som inte heller lugnar oss, tvärtom.

Sedan tycker jag det är fruktansvärt att man som medlem i riksdagen i 25 år och som socialminister (JAPP Socialminister) de 8 senaste åren sagt något, gjort något utan bara hållit med “de goda” a.k.a. de PK a.k.a. de som anser rådande tillstånd och skeenden vara berikande

Hets mot folkgrupp finns en lag emot MEN “de goda” anser inte att den gäller “svenne” med familj.

MEN begreppet “hån mot folkgrupp” skulle kunna vara tillämpligt på GH´s agerande mot oss vanliga under tiden redovisad ovan.

Så kommer en litania . . om hur en liten minoritet har det i Sverige.

Enskilda asylsökande och nyanlända drabbas av dåliga och otrygga boendeförhållanden. Allra hårdast drabbas barnen. Även något så vardagligt som att göra läxor blir en prövning när vuxna pratar och yngre barn gråter i samma rum. Många tvingas tillbringa en stor del av sin tid utanför hemmet, för att de helt enkelt inte får plats hemma.

Sedan kommer nästa hån denna gång mot kommunerna:

Det här är utmaningar som kommunernas samhällsplanering inte förmått hålla jämna steg med, och med de ökande flyktingströmmarna har problemen ökat. Det tär på kommunernas förmåga och vilja att hjälpa.

De flesta kommuner har öppet redovisat sin maximala förmåga det som brustit är att de körts över gång på gång av de goda i alliansen.

På många platser blir motsättningarna och slitningarna mellan människor stora. Vi som vill att Sverige även i framtiden ska stå för öppenhet och medmänsklighet måste därför ge nya och bättre svar på hur mottagandet ska fungera.

Detta skulle faktiskt gjorts redan innan man beviljat PUT och anhöriginvandring i denna omfattning, dvs regeringens och speciellt socialministerns misslyckande.

Kristdemokraterna genomför nu ett omfattande arbete med att ta fram förslag som kan förnya integrationspolitiken.

MEN vad i hela världen . . . nu . . efter 8 år . . . hej hallå landa i verkligheten i stället . . det är dags att andra tar över roret nu!

För en månad sedan föreslog jag att tillfälliga uppehållstillstånd ska ges i stället för omedelbart permanenta, att asylansökningar från länder som kan betraktas som säkra ska behandlas snabbare och att nyanlända ska betala lägre skatt under en övergångsperiod samtidigt som etableringsersättningen sänks. I dag presenterar jag ytterligare förslag.

Och? Vi tillåter de som avvisas att stanna i landet, vi tillåter uppehållstillstånd till tio-tusentals som inte ens har pass . . kom in i verkligheten . . GH du har inte tillräcklig kunskap av verkligheten.

Det finns en rad hinder som asylsökande och nyanlända på egen hand har svårt att överbrygga, och ett av de största hindren är bristen på bostäder.

Tänk det förstod nog väldigt få av oss att detta skulle vara ett hinder . . kom in i verkligheten . .

För att Sverige ska få en bättre fungerande bostadsmarknad krävs ett fortsatt arbete med reformer som kan öka byggtakten men också möjliggöra bostäder för människor med små resurser. Sådana reformförslag kommer jag att återkomma med. Men Sverige behöver också på kort sikt minska den akuta bostadsbristen och trångboddheten.

Ja det är väl inte så himla svårt att öka byggtakten om man prioriterar detta högst MEN om en massa andra intressen också skall tillgodoses så blir det väsentligen svårare . .fastighetsägare osv osv..

För att förbättra mottagandet behövs fler bostäder som kan byggas snabbt.

Stämmer ju inte man kan faktiskt, och nu kommer ett svårt ord Göran, planera!

Det är också nödvändigt att fördelningen av asylsökande och nyanlända mellan landets kommuner blir jämnare. Med en jämnare fördelning ökar både chanserna till etablering och kommunernas förutsättningar att ge hjälp och stöd.

Nonsens om man gör saker på ett klumpigt sätt så blir det dyrare det är det enda MEN om man inte ens har råd att göra ens mottagningen etc. på det allra billigaste sättet då blir det svårt. Då får man plocka från de tre missgynnade grupperna och om detta inte räcker så får mån låna . . och sannolikast kommer:

  • jobbskatteavdraget att försvinna
  • pensionerna minskar, skatten på pensionärer ökar
  • skola, vård, omsorg får mindre medel till “alla” och medlen satsas mer på speciella grupper
  • sjukpenning, A-kassa minskar

Så här kommer de magiska tre förslagen:

Därför föreslår Kristdemokraterna följande:

Citerar var och en av de tre förslagen.

1 Skrota ”ebo-lagen”.
Sedan 1994 har asylsökande samma rätt till dagersättning oavsett om de väljer att bo i Migrationsverkets boende eller ordnar eget boende (ebo). Trots namnet har ebo blivit inneboende, inte eget boende. Konsekvensen är trångboddhet, frekventa flyttar och socialt utanförskap. Det finns fall där tio–tolv personer trängs i en tvårumslägenhet. Oseriösa aktörer utnyttjar situationen och handel med adresser förekommer. Ebo leder även till att nyanlända koncentreras till vissa områden. Lokalpolitiker i kommuner som Malmö och Södertälje har därför länge försökt uppmärksamma oss rikspolitiker på de svåra och allvarliga konsekvenser som ebo medför. Våra svar till dem, och till allmänheten, har varit otillräckliga. Nu måste vi både inse och medge att verkligheten har gett dem rätt. Vi behöver en jämnare fördelning mellan landets kommuner av såväl nyanlända som asylsökande. Både för invandrarnas skull, och för att underlätta arbetet med att ta emot och slussa in dem i samhället. För att fler ska välja anläggningsboende, och för att därmed bryta den destruktiva trångboddheten, vill vi att dagersättningen för den som väljer ebo tas bort.

De räcker utmärkt med förslaget “Skrota ”ebo-lagen”. “argumenteringen kan laddas var som helst ifrån från de godas och de PK sidor.

2 Modulbostäder med statliga garantier.
När antalet asylsökande och nyanlända ökar kraftigt på kort tid uppstår en akut bostadsbrist. Bostadsbristen drabbar enskilda, både de som väljer ebo och de som bor i anvisade boende med mycket låg standard. Bostadsbristen ökar också statens kostnader för mottagandet då Migrationsverket tvingas betala överpriser till privata aktörer som hyr ut bostäder. För att snabbt minska trångboddheten och kostnaderna bör staten kunna ge hyresgarantier för byggande av moderna modulbostäder med tidsbegränsade bygglov. Hyresgarantin minimerar risken för byggandet genom att staten garanterar att modulbostäderna kommer att hyras under en längre tid. Migrationsverket bör också ges möjlighet att själva äga boenden för asylsökande. Modulbostäderna går att flytta, och kan relativt snabbt sättas upp där de behövs. För att fler modulbostäder ska kunna byggas vill vi att en förhandlingsperson ges i uppdrag att arbeta med kommunerna. Många kommuner behöver få fram mark där modulbostäder med tidsbegränsade bygglov kan uppföras. Kristdemokraternas reformer under förra mandatperioden har skapat förutsättningar för att bygga snabbare, enklare och billigare. När mark finns kan modulbostäder stå klara på sex månader.

Återigen det räcker utmärkt väl med “Modulbostäder med statliga garantier. ”

3 Kollektivtrafik för fungerande arbetsmarknadsregioner. För att underlätta för nyanländas etablering men också för att minska arbetslösheten i stort behövs fler fungerande arbetsmarknadsregioner utanför storstadsområdena. Vi vill att trafikhuvudmännen ska möjliggöra arbetspendling mellan orter där det finns bostäder respektive jobb. Det handlar om sträckor där det i dag finns en begränsad efterfrågan på kollektivtrafik, men där det finns potential om fler aktörer samarbetar över kommungränser för att matcha lediga bostäder med arbetstillfällen. En bättre trafikplanering möjliggör för nyanlända att etablera sig i hela landet. Det innebär att de kommuner med god arbetsmarknad som i dag har ett mycket högt mottagande kan avlastas genom att fler asylsökande och nyanlända kan bo i kringliggande kommuner. Det bör också leda till lägre offentliga kostnader för boende eftersom befintligt bostadsbestånd kan nyttjas bättre. Statligt stöd till kollektivtrafik med denna inriktning bör övervägas.

Jaa det räcker även här med en enda mening “Kollektivtrafik för fungerande arbetsmarknadsregioner.” och inte en massa argumentering. Hela artikeln andas hängslen och livrem och både och och varken eller samt hastigt och lustigt.

Det här är förslag som kan minska både bostadsbristen och kostnaderna för mottagandet, samtidigt som nyanländas möjlighet till etablering förbättras. Liksom de förslag jag tidigare presenterat för att öka incitamenten till eget arbete är dessa viktiga åtgärder för att möta invandringens utmaningar. Jag kommer att återkomma med ytterligare förslag. Både Sverige och de människor som flyr hit förtjänar bättre än politiker som håller fast vid gamla lösningar som inte längre fungerar.

Bostadsbristen byggs väl bort, eller?
Kostnaderna för mottagandet beror både på hur många vi tar emot såväl som effektiviteten i mottagandet!
Mediantid till arbete 8 år MEN detta gäller ju för den invandring som skett vi kan faktiskt råka ut för att denna mediantid aldrig uppnås. Kräva bara en liten ekonomisk kris eller fortsätta i tangentens riktning.
MEN FR och alliansen har ju sedan 8 år drivit något i tangentens riktning . . hur många år tar det innan vi ens är tillbaka till situationen 2006?

Det kan vara så illa att utan invandring så tar det säkert en generation innan vi har kommit ikapp igen: PISA, fattigdom osv..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s