Spela svarte Petter

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vem-ska-sorja-for-eu-migranterna_4566994.svd

Ännu ett bakslag och en oväntad utgift för mårt så berikande EU-medlemsskap.

Enkelt att hantera om man är en separat stat.

BASICS!

Myt1:
Vi får allt fler äldre och allt färre i arbetsför ålder.

Åtgärd 1.

Och om vi inte fyller på med unga analfabeter så stannar Sverige.
GÖR DET!

Nackdelar åtgärd 1.

 • Mediantid till arbete är numer uppemot tio år och fortfarande kan arbetet vara 1h/w och starkt subventionerat.
 • En kohort betalar sig inte under sin livstid, dvs en ständig kostnad.
 • De flesta nu äldre kommer inte ens i den bästa av världar kunna åtnjuta höjd välfärd men detta jippo.
 • Utbildningssystem och supportsystem stressas oerhört.

Åtgärd 2.

Om nu de äldre blir allt piggare och alltmer arbetsföra borde åtgärden vara att låta alla pigga pensionärer jobba vidare.

 • Då ökar skatteintäkterna alltså kan pensionerna höjas naturligtvis
 • Då minskar också behovet av s.k. arbetskraftsinvandring, ännu en besparing. I medel 4 miljoner/person livslångt.
 • På sikt kan med en flexiblare pensionsålder minska pensions behovet.
 • Sparar 200-300 miljarder årligen
 • De länder som dessa "berikare" kommer ifrån dräneras inte på de bästa och om vi inte får de bästa vad händer hos oss?

Nackdelar åtgärd 2.

 • Länder dräneras på "raketforskare" bra för oss dåligt för dom
 • Pseudonackdel: Inga asylboenden som genererar en tsunami av skattemedel både till entreprenörerna och de boende.
 • dvs finna inga reella nackdelar annat än att vi skall dränera andra länder på begåvningar för att ha bättre arbetskraft här dvs konkurrera ut våra ungdomar et. al.

Gråterskan talar:

I krisens kölvatten, men också genom den geopolitiskt viktiga östutvidgningen av EU, har det uppstått ökade skillnader i ekonomiskt och socialt välstånd inom EU. Detta har lett till nya migrantströmmar.

Ska vi verkligen?

Frågan om Sverige ska sörja för andra medlemsstaters medborgare som bosätter sig i Sverige är högaktuell. Hittills har debatten om icke ekonomiskt aktiva EU-migranter handlat om socialtjänstens ansvar. Samma frågeställningar och utmaningar kan emellertid också uppstå för Försäkringskassans vidkommande.

Joo naturligtvis skall pensionsmedlen dräneras ännu mer för inte kan väl gäster få något annat än garantipension.

Varför driver inte våra pensionärers intresseföreningar något?


Värna medlemmar: JA TACK!

Det är motstridiga intressen som gör sig gällande; medlemsstaternas välfärdssystem bygger på en nationell och territoriellt begränsad solidaritet, medan EU:s system bygger på en tanke om ekonomisk integration genom fri rörlighet för personer och ett alltmer fristående och betydelsefullt unionsmedborgarskap.

Där kom den ja!

Denna personrörlighet utmanar nuvarande syn på välfärd och solidaritet. Fri rörlighet för personer slår in en kil i den nationella uppfattningen av vad solidaritet är, vem den är ämnad för och på vilket sätt man ska ”göra rätt för sig”. Vad gäller icke ekonomiskt aktiva EU-migranter finns inte någon direkt ”nytta” i form av skatteinkomster eller erlagda socialavgifter som kommer vistelsestaten till godo, så som följer vid ett arbete. I stället har vi, genom EU-domstolens förståelse av unionsmedborgarskapet, börjat röra oss bort från rena ekonomiska bevekelsegrunder för den fria rörligheten mot en union där unionsmedborgarskapet, med EU-domstolens ord, utgör den ”grundläggande ställningen” oaktat om man är ekonomiskt aktiv eller inte. Men vem ska sörja för dessa EU-medborgare?

EU betalar!

Skicka fakturor månadsvis på vad vi betalar och till vilka medborgare.

Och skicka då dessa fakturor till de länder där medlemskap finns.
Utan medlemskap i EU ja tufft. . .

EU-domstolen har i och med rättsfallet ”Dano” senhösten 2014 markerat att en vistelsestat faktiskt kan ställa krav på icke-ekonomiskt aktiva EU-migranter: sociala förmåner kan villkoras av att de icke-ekonomiskt aktiva EU-migranterna inte ”får ligga vistelsestaten till last”. Den lagstiftning som kan ändras för svenskt vidkommande är socialtjänstlagen. Så har dock inte skett utan socialtjänstlagens konstruktion om vistelsekommunens yttersta ansvar ställer fortsatt krav på landets socialtjänster att sörja även för de icke-ekonomiskt aktiva EU-migranterna.

Som vanligt vi driver inte: “Alla människors lika värde”
utan
“Alla människors MINST lika värde”
Bästa utafall för de andra och sämsta för våra utsatta grupper . . .
Pensionärer, arbetslösa, sjuka et. al.

Utöver socialtjänstlagen kan, vilket inte uppmärksammats i debatten, även den svenska socialförsäkringen i kombination med EU-lagstiftningen på socialförsäkringens område stötta en fortsatt bosättning för icke-ekonomiskt aktiva EU-migranter. Det faktum att EU-förordning 883/2004 pekar ut vistelsestaten som behörig, vid konstaterad bosättning vad gäller icke-ekonomiskt aktiva EU-migranter, leder till att välfärdsmodeller som utgår från en bosättning riskerar att öppnas upp. Den svenska socialförsäkringsbalken baseras, till stora delar, på bosättning. Barnbidrag men även exempelvis föräldrapenning på lägstanivån, bostadsbidrag och äldreförsörjningsstöd kan därför betalas ut vid konstaterad bosättning. Den svenska modellen står här inför stora utmaningar.

Landet där man är medborgare betalar, eller ger stöd på plats där.

EU-rättens påverkan på den svenska välfärden är ingen egentlig nyhet. Det är ett faktum sedan EU-inträdet 1995. Det som är anmärkningsvärt i sammanhanget är i stället att såväl sittande som föregående regeringar så länge blundat för de utmaningar den svenska välfärden står inför. Först efter drygt 20 års medlemskap tillsatte den förra regeringen sommaren 2014 ”Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet”, som ska göra en översyn av socialförsäkringen ur ett internationellt perspektiv. I slutet av januari 2015 tillsatte nuvarande regering en nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare. Det är välkommet att utredningarna sent omsider tillsatts. Det är nu viktigt att utredningarna utmynnar i konkreta resultat genom att faktiskt besvara ett antal obekväma frågor. Vad kan Sverige göra för att ändra sin nationella lagstiftning på välfärdens område med beaktande av EU-rätten? Bör socialtjänstlagens vistelsebegrepp förändras? Kan socialförsäkringsbalkens bosättningsbegrepp kompletteras med ytterligare kvalifikationskrav? Eller bör Sverige gå i riktning mot en arbetsbaserad socialförsäkring? Det är många viktiga och grundläggande frågeställningar som rör Sverige som välfärdsstat som måste besvaras i ljuset av den framrusande EU-domstolen och dess rättspraxis.

Hemlandet, landet som utfärdat pass, betalar . . kan det vara så svårt . . . .

År 2015 blåser nationella vindar. I debatten som följt på utvidgningen av EU österut och migrerande EU-medborgare har många medlemsstater kommit att se den fria personrörligheten som ett problem; att migrerande EU-medborgare enbart är ute efter att utnyttja vistelsestatens välfärdssystem. Fokus har förflyttats från något som kan bidra till den egna statens välfärd genom välbehövlig, faktisk eller potentiell, arbetskraft och inkomster som genererar tillväxt och ökad välfärd, till att bli något som i stället gröper ur välfärdsstaten. Man kan skönja en ryggmärgsreflex där medlemsstaterna vill freda sina välfärdssystem och sluta sig inåt i stället för att samfällt försöka hantera de ökade skillnader i ekonomiskt och socialt välstånd som uppkommit i och med den ekonomiska krisen; medlemsstaterna söker en inre stabilitet samtidigt som man blundar för att en stabilitet på EU-nivå är själva förutsättningen för denna inhemska stabilitet.

UPPREPAR:

Hemlandet, landet som utfärdat pass, betalar . . kan det vara så svårt . . . .
Mantra 1. I migrationsdebatten:

Medlemsstaterna bortser därmed också från rådande demografiska strukturer och de egna befolkningarna kommer snart inte att räcka till att upprätthålla de nationella välfärdssystemen.

Dumheter
ÖKA PENSIONSÅLDERN
MEN öka sysselsättningen upp i åren
OM människor lever längre så är dom också per nödvändighet nyttiga i arbetslivet.
Lågt utbildade invandrare kan med fördel ersättas med pigga pensionärer.

 1. MER skatteintäkter
  • pensionerna sjunker inte
 2. pensionärernas inkomster ökar
 3. Demagogins dilemma är borta

Medlemsstaterna kommer därför i framtiden, alldeles oavsett dagens hållning, att bli tvingade att börja tävla om arbetskraft genom att erbjuda generösa villkor, däribland attraktiva socialförsäkringar.

Kvalificerade dumheter som fortsätter föda denna grupp goda “ordningsmän” i klassen!

Vi behöver inte betala för att någon skall förmedla självklarheter OCH dessutom tendentiösa agendor i stället.

För att en sådan dragkamp ska bli konstruktiv och hållbar i längden måste den nuvarande idén om en nationalstat revideras och alla migrerande personer, såväl aktiva som icke ekonomiskt aktiva, börja ses som en möjlighet att gemensamt inom EU utveckla hållbara välfärdssystem. Sverige bör därför inte bara se över den svenska välfärdsmodellen utan också ta initiativ till ny lagstiftning på EU-nivå vad avser välfärdsfrågorna och inte fortsatt överlåta ansvaret på EU-domstolen: rättspraxis kan inte fortsatt utgöra basen för en framtida hållbar välfärd inom EU.

 1. Landet där man har medborgarskap betalar, eller “plockar” hem sina medborgare, hur svårt kan det vara.
 2. Pensionärer tar de jobb som arbetskraftsinvandringen säges bemanna
 3. Pensionärer borde få välja i stället för att förespegla en härlig ålderdom men får i stället ett inferno många pensionärer kan faktiskt välja själva vad som är bäst
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s